تعمیرکار سیار تلویزیون سامسونگ در قم | 09193056404

 • 0

تعمیرکار سیار تلویزیون سامسونگ در قم | 09193056404

Category : Uncategorized

تعمیرکار سیار تلویزیون سامسونگ در قم

خاتمه، قرارداد نهایی و لغو باید تابع فرم نوشته شده باشد.

اعلام پروتکل به بخش ۱۹ (۲)کارفرما ممکن است

از ادامه کار که کارمند در طی دو هفته پس از دریافت

مجوز بازنشستگی درخواست می‌کند، امتناع کند،

تنها در صورتی که به دلایل عملیاتی اضطراری جلوگیری شود.

اگر آن‌ها در نوشتن به شریک قرارداد در مدت شش ماه

پس از تاریخ مقرر درخواست تجدید نظر نکنند،

باید از رابطه کاری صرف‌نظر شود. ۲ برای  در همان وضعیت،

یک کاربرد یک طرفه کافی است.

علاوه بر این توافقنامه جمعی، توافقنامه جمعی زیر که قابل‌اجرا

خواهد بود شامل موارد ذیل خواهد بود:

(الف)توافق جمعی برای کارمندان ۹ ژانویه ۱۹۸۷ برای کارمندان تامین

تعمیرکار سیار تلویزیون سامسونگ در قم
تعمیرکار سیار تلویزیون سامسونگ در قم

 

آب آلمان شرقی و یا توسط توافقنامه جمعی مربوط به انتقال کارگران

تامین آب آلمان شرقی و ایجاد تاسیسات تصفیه آب در شهرداری ۴ دسامبر ۱۹۹۱

ب)قرارداد جمعی در رابطه با امنیت اجتماعی (TVsA)۱۳ سپتامبر ۲۰۰۵

برای کارمندان تحت پوشش بند ۶ (۴)، (۳، c)توافق جمعی

در زمینه برنامه‌ریزی زمان کاری انعطاف‌پذیر برای کارگران مسن‌تر

تعمیرکار سیار تلویزیون سامسونگ در قم

 

(۲۷ فوریه ۲۰۱۰، e)توافق جمعی برای تبدیل پاداش برای کارگران

در خدمات عمومی شهرداری (TV – EUmw / VKA)۱۸ فوریه ۲۰۰۳.

(۲)موافقتنامه های جمعی که در بند ۱ اشاره شده‌است به مواد

دیگر توافق‌های جمعی اشاره دارد، مفاد مربوطه این توافقنامه

جمعی باید جایگزین آن‌ها شود. ۲ دوره Die شناخته‌شده

مطابق با پاراگراف‌های ۲۲ (۱۱)و ۲۲ (a)(۱۱)به عنوان اعضای شرکت

در تاریخ مهلت (بخش ۲۲ (۱)و بخش ۲۲ (۱)به ترتیب ۱ (۱)در نظر گرفته خواهد شد.

۱  که در زمان ورود به زور این قرارداد جمعی به کار گرفته می‌شوند،

در زمان ورود به زور این قرارداد جمعی، در زمان ورود به نیروی این قرارداد جمعی،

در رابطه با این قرارداد جمعی که به طور مستقیم تحت بخش ۱

(۱)، (ب)اعمال می‌شود، باید در تاریخ مربوطه (مهلت این توافقنامه جمعی)هدایت شود.

۲ برای تعیین شده‌است


Log out of this account

Leave a Reply

دسته‌ها

 • 0
 • 14
 • 11
 • 97
 • 47
 • 370
 • 2,221
 • 21,089
 • 59,501
 • 17,105