تعمبرگاه تلویزیون سامسونگ در قم | 09193056404

 • 0

تعمبرگاه تلویزیون سامسونگ در قم | 09193056404

تعمبرگاه تلویزیون سامسونگ در قم

 

فروم اقتصادی جهانی و،عوامل آن‌ها،افسران و کارمندان هیچ احترامی را تایید یا تایید نمی‌کنند.

هر گونه محصول و یا خدمات شخص ثالث را به موجب فضیلت ضمانت کنید.

هر داده‌ای، مادی یا محتوایی که به آن اشاره می‌شود یا در آن گنجانده می‌شود،

کاربران نباید تمامیت داده‌ها را نقض کنند.به خصوص از هرگونه تغییر عقیده خودداری خواهد کردداده‌هایی که به طور عمدی بر ماهیت یا دقت آن تاثیر می‌گذارند.

داده‌ها اساسا توسط کاربر تغییر داده می‌شوند، این باید باشد
به طور واضح همراه با منبع مورد نیاز ذکر شده بود.

برای اطلاعات گردآوری‌شده توسط احزاب دیگر از جهان
نشست اقتصادی که در “یادداشت فنی” مشخص شده‌اس
و بخش ” بخشی از این گزارش، کاربران باید به آن مراجعه کنند.

به خصوص در مورد استفاده از این دو حزب،تخصیص، توزیع و تولید مثل داده‌ها.

تعمبرگاه تلویزیون سامسونگ در قم

زمانی که داده‌های مربوط به آن فروم اقتصادی جهان منبع ، به عنوان مشخص‌شده در بخش “یادداشت‌ها فنی و منابع”این گزارش، توزیع‌شده و یا تکثیر شده‌است، باید ظاهر شود.

به طور دقیق و منسوب به مجمع اقتصاد جهانی.این الزام اسناد مرجع به هر کسی متصل است استفاده از داده‌ها، چه مستقیما از جهان بدست آید فروم اقتصادی یا از یک کاربر.

کاربرانی که اطلاعات فروم اقتصادی جهان را در دسترس قرار می‌دهند به کاربران دیگر از طریق هر نوع توزیع یا
محیط دانلود با انجام اقدامات منطقی موافقت می‌کند.

برقراری ارتباط و ترویج سازگاری با کاربران نهایی
با این شرایط.کاربرانی که قصد فروش اطلاعات انجمن اقتصاد جهانی را دارند.

بخشی از یک پایگاه‌داده یا به عنوان یک محصول مستقل ابتدا باید
کسب اجازه از سوی مجمع اقتصاد جهانی.

گزارش در زمانی منتشر می‌شود که بسیاری از اقتصاددر سراسر جهان برای تضمین این که اقتصادرشد برابر است و مزایایی برای کل آن‌ها فراهم می‌کند.

جمعیت. هنوز اقتصادهای پیشرفته نرسیده اندپتانسیل کامل آن‌ها و تلاش آن‌ها با سرعت زیاد بیکاری، افزایش نابرابری، و چالش‌های مالی.

بازارهای درحالظهور و اقتصادهای درحالتوسعه روبهرو هستند،
قوی‌تر از قبل و نیاز به تطبیق با آن‌ها

مدل‌های توسعه برای اطمینان از رشد اقتصادی و …
توزیع گسترده – بدست آمد.


دسته‌ها

 • 0
 • 4
 • 2
 • 29
 • 12
 • 365
 • 1,723
 • 21,410
 • 61,006
 • 17,871